Cenimi i të shenjtës si mjet nënshtrimi i tjetrit Feature