Cihat Battaoglu – Autor

Përballja me shkeljen e të drejtave të njeriut të komuniteteve muslimane në botë – roli në rritje i OIC