Në foto: Nada Dosti, fotografuar gjatë një trajnimi me OSCE-ODIHR

Në foto: Nada Dosti, fotografuar gjatë një trajnimi me OSCE-ODIHR